קטגוריות אוצר מילים ספרדית-עברית


אוכל (שונות)
Comida (varios)
אוכל: כללי
Comida: general
אוכל: מאכלים ומוצרי מזון
Comida: Productos alimentarios
אוכל: פעלים
Comida: verbos
אוכל: פרות וירקות
Comida: frutas y verduras
אזרחויות
Ciudadanía
ארצות ואזרחויות
Países y nacionalidades
בבית: דברים בבית
En la casa: cosas de la casa
בבית: חפצים וכיוונים
En la casa: objetos y direcciones
בבית: רהיטים, פעלים ועוד
En la casa: muebles, verbos y otros
ביגוד
Vestuario
בני משפחה
Miembros de la familia
בעבודה
En el trabajo
בעיר I
En la ciudad I
בעיר II
En la ciudad II
בעיר: מקומות
En la ciudad: lugares
בעיר: פעלים
En la ciudad: verbos
בעלי חיים
Animales
בשר ודגים
Carnes y pescados
גיאוגרפיה I
Geografía I
גיאוגרפיה II
Geografía II
דברים בבית
Cosas en la casa
דמויות, סיפורי ילדים ומצבי רוח
Personajes, literatura infantil y estados de ánimo
האהבה: כללי
El amor: general
האהבה: סוגי מחויבויות
El amor: Tipos de obligación
האהבה: תכונות וביטויי חיבה
El amor:características y sobrenombres
הגוף
El cuerpo
הטלוויזיה: כללי
La televisión: general
הטלוויזיה: פעלים ובעלי תפקידים
La televisión: verbos y cargos
הטלוויזיה: תוכניות וסרטים
La televisión: programas y películas
הים, הנהר וכלי רכב
El mar, el río y vehículos
הפכים
Opuestos
הקולנוע: בתוך הקולנוע
El cine: dentro del cine
הקולנוע: פעלים וסוגי סרטים
El cine: verbos y tipos de películas
ימים
Días
כיוונים
Direcciones
כלי רכב
Vehículos
כסף
Dinero
מדינות
Países
מוזיקה: כלי נגינה ופעלים
Música: Instrumentos musicales y verbos
מוסיקה: כללי
Música: general
מוצרים
Productos
מזג האוויר ועונות השנה
Clima y estaciones del año
מזג האויר
Clima
מזג האויר (שונות)
Clima (varios)
מחלות ובבית החולים
Enfermedades y hospital
מידע אישי
Información personal
מילות יחס וחיבור
Preposiciones y conectores
מילות שאלה
Preguntas
מצב משפחתי
Estado civil
מקומות
Lugares
מקומות בבית
Lugares en la casa
מקומות עבודה
Lugares de trabajo
מקצועות
Profesiones
מקצועות I
Profesiones I
מקצועות II
Profesiones II
משחקים, צעצועים ועוד
Juegos, juguetes y otros
משפחה
Familia
סוגי חנויות
Tipos de tiendas
ספורט (שונות)
Deportes (varios)
ספורט: פעלים
Deportes: verbos
ספורט: פעלים ועוד
Deportes: verbos y otros
ענפי ספורט
Tipos de Deportes
פעלים I
Verbos I
פעלים II
Verbos II
פעלים III
Verbos III
פעלים IV
Verbos IV
פעלים חריגים מיוחדים בהווה פשוט
Verbos irregulares especiales en presente
פרות וירקות
Frutas y verduras
פרטים אישיים וחברה
Datos personales y sociedad
צבעים
Colores
צרכי משרד
Artículos de oficina
קניות: כללי
Compras: general
קניות: סוגי בגדים
Compras: tipos de ropa
קניות: צבעים ותיאורים
Compras: colores y descripciones
רהיטים
Muebles
תיאור ביגוד
Descripción de vestuario
תיאורים
Descripciones
תכונות
Características
תכונות I
Características I
תכונות II
Características II